Privacy verklaring

Onderstaand de Privacy verklaring van BC de Snelle Shuttle.
Vragen en opmerkingen kunt u direkt mailen aan het bestuur via: mail

BC de Snelle Shuttle,
gevestigd aan:
Sporthal De Roerparel
Schaapsweg 24
6077 CG St. Odiliënberg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens (secretaris):
Jos van den Ham
Morgenweg 21
6077GW Sint Odilienberg

Jos van den Ham is de Functionaris Gegevensbescherming van BC de Snelle Shuttle; hij is te bereiken via info@bcdesnelleshuttle.nl

BC de Snelle Shuttle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bcdesnelleshuttle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BC de Snelle Shuttle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
BC de Snelle Shuttle neemt niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BC de Snelle Shuttle) tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden
BC de Snelle Shuttle deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BC de Snelle Shuttle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BC de Snelle Shuttle uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

BC de Snelle Shuttle ontvangt als vereniging subsidie van de gemeente Roerdalen. Om de hoogte van het subsidie bedrag te kunnen vaststellen vraagt de gemeente aan BC de Snelle Shuttle in voorkomende gevallen inzicht te geven in het ledenbestand. Wij verstrekken dan de door Gemeente Roerdalen vereiste informatie (i.e. naam, adres, postcode, woonplaats, geboorte datum, soort lid)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BC de Snelle Shuttle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC de Snelle Shuttle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bcdesnelleshuttle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BC de Snelle Shuttle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
BC de Snelle Shuttle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter verduidelijking: de leden van het bestuur hebben elk een kopie van de ledenlijst in bezit. Deze wordt bewaard op een privé PC die is beveiligd met een password en voorzien is van een virusscanner.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur of via info@bcdesnelleshuttle.nl

Gegevens die van u bekend zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Deze gegevens heeft u zelf verstrekt op het aanmeldformulier. Ze worden door BC de Snelle Shuttle gebruikt ten behoeve van:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

BC de Snelle Shuttle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor al uw persoonsgegevens:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BC de Snelle Shuttle bewaart uw persoonsgegevens tenminste zolang u lid bent van de vereniging. Nadat uw lidmaadschap is beëindigd blijven de gegevens bewaard in het ledenbestand zodat we uitsluitend voor bijzondere gelegenheden (bijv. jubilea) contact met u kunnen opnemen. Er zal echter niet meer op regelmatige basis contact met u opgenomen worden (bijvoorbeeld met informatie mbt de start van het nieuwe seizoen, vakanties etc).